ALGEMENE VOORWAARDEN BUT FOR NOW

Algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op overeenkomsten met Madeleine Sie Voice Productions voor “But For Now” duo.

Voor Covid – 19 aanpassingen zie apart document  Protocol voor live optredens

1:  Algemene bepalingen
2:  Geldigheid en toepasselijkheid
3:  Offertes en overeenkomsten
4:  Extra kosten
5:  Bepalingen met betrekking tot boekingen
6:  Annulering van de overeenkomst
7:  Onuitvoerbaarheid
8:  Prijzen

9:  Openbaar maken van opnames

10: Betalingen

11: Klachten
12: Aansprakelijkheid

DEFINITIES

Opdrachtnemer: Madeleine Sie Voice Productions 

Opdrachtgever: De persoon die aan Madeleine Sie Voice Productions een verzoek heeft gedaan om tegen betalingen optredens van o.a.

duo But For Now te organiseren en verzorgen.

Hierna te noemen; opdrachtgever.

Apparatuur: Voor het optreden benodigde zaken zoals onder andere: 

Bose zanginstallatie, instrumenten, mengpanelen, cd-spelers, transparant plexiglas roll up banner afmeting 1920 x 1080

Plaats van het optreden: De door de opdrachtgever en Madeleine Sie Voice Productions overeengekomen locatie, door opdrachtgever te voorzien van alle faciliteiten om het optreden te kunnen geven.

Tijdsduur: De vooraf afgesproken tijdsduur van het optreden en de datum hiervan.

Meerwerk: Alle werkzaamheden die niet in de overeenkomst zijn vastgesteld en door de opdrachtgever worden gewenst.

ARTIKEL 1 

ALGEMENE BEPALINGEN

  1. De algemene bepalingen zijn uitsluitend van toepassing op de offertes en overeenkomsten tussen Madeleine Sie Voice Productions en opdrachtgever.

ARTIKEL 2 

TOEPASSELIJKHEID

2.1     Alle voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, handelingen en optredens van Madeleine Sie Voice Productions 

ARTIKEL 3 

OFFERTES EN OVEREENKOMSTEN

3.1 Alle offertes van Madeleine Sie Voice Productions zijn vrijblijvend.
3.2 Alle offertes van Madeleine Sie Voice Productions hebben een geldigheidsduur van 14 dagen.
3.3 De opdrachtgever kan op grond van de vrijblijvende offerte, binnen de genoemde termijn van 1 maand, besluiten Madeleine Sie Voice Productions een definitieve opdracht te verstrekken.
3.4 Madeleine Sie Voice Productions is verplicht om binnen de genoemde termijn van 14 dagen na ontvangst daarvan, de definitieve opdracht van de opdrachtgever schriftelijk uit te werken waarin in elk geval de datum, locatie, duur van het optreden, tijdstip van het optreden en de prijs staan vermeld.
3.5 In geval van opdracht, dient de opdrachtgever een kopie van de offerte en/of overeenkomst, ondertekend door de opdrachtgever, binnen 14 dagen per e-mail te bevestigen met als bijlage de offerte/opdrachtbevestiging.

ARTIKEL 4 

BEPALINGEN MET BETREKKING TOT OPTREDENS

4.1 De opdrachtgever is verplicht te garanderen:

– Dat de plek van het optreden deugdelijk afgeschermd en afgedekt is, zodat eventuele weersomstandigheden geen schade kunnen veroorzaken aan de artiest(en) en/of de apparatuur.
– Dat zich op de plek van het optreden alle benodigde faciliteiten bevinden zoals elektriciteit ,water, de wettelijke veiligheidsvoorzieningen en parkeergelegenheid.
– Dat tijdens het optreden de artiest(en) het recht hebben om 2 consumpties per uur te nuttigen.

ARTIKEL 5 

ANNULERING EN WIJZIGING

5.1 Madeleine Sie Voice Productions heeft ten allen tijde het recht de overeenkomst en de opdracht, reeds afgesloten of niet, te wijzigen ,te weigeren en of te beëindigen indien Madeleine Sie Voice Productions hier een goede reden voor heeft.
5.2 Bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever is deze een schadevergoeding verschuldigd jegens Madeleine Sie Voice Productions van:

Meer dan 60 dagen voorafgaand de boeking: 50% van het totaalbedrag
Minder dan 60 dagen en meer dan 30 dagen voorafgaand de boeking: 75% van het totaalbedrag
Binnen 30 dagen: 100% van het totaalbedrag

 5.3 Bij annulering van een verplaatste boeking door de opdrachtgever is deze een schadevergoeding van 50% van het totaalbedrag verschuldigd jegens Madeleine Sie Voice Productions vanaf het moment van verplaatsen. Binnen 30 dagen voorafgaand de boeking is de opdrachtgever een schadevergoeding van 100% van het totaalbedrag verschuldigd.

ARTIKEL 6 

ONUITVOERBAARHEID

6.1 Overmacht – Gewapend conflict, oorlog, lock down maatregelen overheid, e.d. – Arbeidsongeschiktheid van de artiest(en) – Storingen in de, door de door derden aangeleverde, elektriciteit. – Extreem noodweer of globale ziektes (epidemie)
6.2 In geval van overmacht zal de opdrachtgever Madeleine Sie Voice Productions nog gedurende een maand de gelegenheid geven, haar optreden te verzorgen, tenzij het, naar partijen bekend is, een fatale datum betreft.
6.3 In geval van overmacht is Madeleine Sie Voice Productions gerechtigd het optreden geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op vergoeding, of tegemoetkoming in de kosten. Madeleine Sie Voice Productions zal dan een zo veel mogelijk bevredigende oplossing proberen aan te bieden.

ARTIKEL 7 

PRIJZEN

7.1 Geoffreerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen van materialen, optreden, technische en organisatorische kosten en verdere prijsbepalingen, geldend op de dag van verzending van de offerte en de geldigheidsduur van de offerte.
7.2 Prijsverhogingen na 2 maanden zijn voor risico van de opdrachtgever. In dat geval heeft de opdrachtgever het recht om, hetzij te annuleren, hetzij zich 

akkoord te verklaren met de hogere prijs.

ARTIKEL 8 

OPENBAAR MAKING VAN OPNAMES

  •  Openbaarmaking, bijvoorbeeld via sociale media, van een geluids-,en/of video-opname(s) van optredens of tijdens de Coaching sessie , is alleen toegestaan wanneer Madeleine Sie Voice Productions hiervoor vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven.

ARTIKEL 9

EXTRA KOSTEN

9.1 De kosten voor vervoer worden als extra kosten beschouwd, en worden in de offerte vermeld. Vervoerskosten bedragen € 0,23 per kilometer.

ARTIKEL 10

BETALINGEN

10.1 De opdrachtgever is verplicht Madeleine Sie Voice Productions binnen 14 dagen te betalen na ontvangst van de factuur
10.2 Mocht er nadien sprake zijn van meerwerk, dan zal de opdrachtgever na afloop van het optreden het bedrag van het verschuldigde meerwerk contant te betalen, tenzij anders is overeengekomen. Alles in goed overleg.

  1. ARTIKEL 11

KLACHTEN/ OPMERKINGEN

11.1 Onder klachten worden verstaan alle escalaties met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
11.2 Madeleine Sie Voice Productions geeft onder geen beding het totaalbedrag van het optreden terug aan de opdrachtgever in geval van klachten. De opdrachtgever heeft ook geen recht hiertoe te vragen.

ARTIKEL 12 

AANSPRAKELIJKHEID

12.1 De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan de apparatuur tijdens het optreden, door toedoen van haar/zijn gasten, personeel van de locatie of wat door nalatigheid door derden wordt veroorzaakt, zoals piekspanning, vernieling, baldadigheid etc.
12.2 Madeleine Sie Voice Productions kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door derden, personen, apparatuur, overmacht en dergelijke.
12.3 De opdrachtgever is aansprakelijk voor evt. weerschade ( bijv. water/windschade etc.) wanneer het optreden buiten plaats vindt. 

***